FARM INVESTMENT IN POLAND UNDER CONDITIONS OF ECONOMIC CHANGES IN SELECTED AGRICULTURAL MARKETS

Keywords: farms, specialization, investments, economic changes, profitability of production, agricultural markets

Abstract

The aim of the research was to determine changes in the level of investments in fixed assets on Polish farms with different types of production in the context of changes in the economic situation on selected agricultural markets in Poland. The research used studies of the literature on the subject and the mass statistics data of Poland’s Central Statistical Office. A detailed analysis covered 878 farms which in 2005–2013 kept continuous accounting under the FADN system and did not change the direction of production. They were grouped into three categories depending on their specialization: cereal, dairy and pig. The study formulated a research hypothesis that production profitability affects farm investments. The research used a comparative analysis of changes in economic results on farms in 2005–2013 and the Pearson’s linear correlation method. Results show that the scale and nature of investments in farms with different production directions were diversified and changed in the following years. To a large extent, changes in investments depended on changes in the profitability of production in single agricultural markets, which confirms the formulated hypothesis. Pig farms were characterized by the greatest sensitivity of changes in investments to changes in the price situation in agricultural markets. The possibilities of co-financing investments and their long-term nature mitigated the impact of shock changes on the investment dynamics.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Elżbieta Jadwiga Szymańska, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW

s

References

Barry, P.J., Ellinger, P.N. (2012). Financial Management in Agriculture. Pearson Prentice Hall, United States of America.

Cavallo, E., Galindo, A., Izquierdo, A., Jairo León, J. (2013) The role of relative price volatility in the efficiency of investment allocation. Journal of International Money and Finance, 33, 1–18.

Chirinko, R.S. (1993). Business fixed investment spending: Modeling strategies, empirical results, and policy 1875–1911.

Czyżewski, A. (2007). Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego [Macroeconomic conditions for the development of the agricultural sector]. [In:] A. Czyżewski (Ed.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej [Universities of agricultural policy in a market economy], Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.

Dixit, A.K., Pindyck, R.S. (1994). Investment under Uncertainty Princeton University Press, Princeton.

Dong, F., Hennessy, D.A., Jensen, H.H., Volpe, R.J (2016). Technical efficiency, herd size, and exit intentions in U.S. dairy farms. Agricultural Economics, 47 (5), 533–545.

Dziwulski, M., Szymańska, E.J. (2020). Inwestycje w gospodarstwach rolniczych w teorii i praktyce [Investments in farms in Poland in theory and practice]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Femenia, F., Latruffe, L., Chavas, J.P. (2017). Responsiveness of farm investment to price changes: An empirical study of the French crop sector. 34. Journées de Microéconomie Appliquées (JMA), Groupe d’Analyse des Itinéraires et Niveaux Salariaux (GAINS). FRA. Université du Maine, FRA., Jun 2017, Le Mans, France.

Floriańczyk, Z., Osuch, D., Płonka, R. (2016). Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN [Standard results 2016 obtained by farms participating in the Polish FADN] IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Grzelak, A. (2013a). Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000–2011 [Assessment of investment processes in agriculture in Poland in 2000–2011]. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (28), 111–120.

Grzelak, A. (2013b). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej [The economic situation of farms in the conditions of changing the economic situation], Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100 (1), 78–88.

Grzelak, A. (2013c). Cykle koniunkturalne w rolnictwie na tle ogólnogospodarczych w Polsce: podobieństwa i różnice [Business cycles in agriculture against the background of general economy in Poland: similarities and differences]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15 (2), 86–91.

Grzelak, A. (2015). Próba oceny odporności rolnictwa na zmiany koniunktury gospodarczej z perspektywy doświadczeń Polski [An attempt to assess the resilience of agriculture to changes in the economic situation from the perspective of Poland’s experience]. [In:] A. Czyżewski, B. Klepacki (Ed.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej [Problems of the Development of Agriculture and Food Economy in the First Decade of Poland’s Membership In the European Union], Wydawnictwo PTE, Warszawa.

Grzelak, A., Kiełbasa, B. (2014). Assessment of the use of the European Union funds to support investments on polish farms in the regional perspective. Acta Scientorum Polonorum. Oeconomia, 13 (2) , 49–60.

Hamulczuk, M. (2006). Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej w Polsce [Cyclical changes in the pig market in Poland]. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – Ekonomika Rolnictwa, 92 (2), 42–51.

Jędruchniewicz, A. (2018). Produkcja i ceny w rolnym cyklu koniunkturalnym w Polsce [Production and prices in the agricultural business cycle in Poland]. Wieś i Rolnictwo, 2 (183), 109–129, https://doi.org/10.7366/wir022019/05

Kay, R.D., Edwards, W.M., Duffy, P.A. (2012). Farm Management McGraw Hill, New York.

Maśniak, J. (2015). Cykl koniunkturalny w rolnictwie z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii [The business cycle in agriculture from the perspective of the Austrian school of economics]. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 111, 111–121, https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2015.111.38

Musiał, W. (2009). Zagrożenie kryzysem i próby działań antykryzysowych w rolnictwie polskim [Crisis threat and attempts at anti-crisis measures in Polish agriculture] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11 (2), 168–173.

Sadowski, A., Giżycka, W. (2012). Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej [Characteristics of farms benefiting from the support for modernization and adjustment investments compared to other forms of European Union aid]. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (23), 123–133.

Sckokai, P., Moro, D. (2009). Modelling the impact of the CAP Single Farm Payment on farminvestment and output European Review of Agricultural Economics, 36 (3), 395–423.

Seremak-Bulge, J. (2016). Koniunktura w rolnictwie [The boom in agriculture]. Rynek Rolny, 300 (2), 3–4.

Serra, T., Stefanou, S., Gil, J. M., Featherstone, A. (2009) Investment rigidity and policy measures. European Review of Agricultural Economics, 36 (1), 103–120.

Stępień, S. (2015). Cykl świński w świetle zmian na globalnym rynku żywca wieprzowego [The pig cycle in the light of changes on the global market of live pigs]. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Walczyk, K., Szajner, P. (2016). Koniunktura w rolnictwie [The boom in agriculture]. Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, Warszawa.

Wigier, M. (2009). Ocena oddziaływania programów PROW i SPO na działalność inwestycyjną w rolnictwie [Assessment of the impact of RDP and SOP programs on investment activity in agriculture]. Konferencja IERiGŻ, Pułtusk. Retrived from www.ierigz.waw.pl/download/MzY5NA= [accessed dostęp: 22.01.2012].

Wilkin, J. (2009). Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne [Conditions for the development of Polish agriculture in the European and global context. Theoretical and practical implications]. [In:] U. Płowiec (Ed.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 305–325.

Woś, A. (2000). Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988–1998 [Investments and accumulation in peasant agriculture in 1988–1998]. IERiGŻ, Warszawa.

Zając, D. (2012). Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą [Investments as a factor in the modernization of farms with non-agricultural activities]. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno- ekonomicznej w czasach kryzysu, 26, 284–294.

Published
2021-06-03
How to Cite
Szymańska, E. J., & Dziwulski, M. (2021). FARM INVESTMENT IN POLAND UNDER CONDITIONS OF ECONOMIC CHANGES IN SELECTED AGRICULTURAL MARKETS. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 20(1), 81-92. Retrieved from https://aspe.sggw.pl//article/view/.8