[1]
Maciejewski, G. and Lesznik, D. 2021. A TYPOLOGY OF MALE CONSUMERS ON THE MEN’S ELEGANT FASHION MARKET: CASE STUDY OF POLAND. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. 20, 2 (Dec. 2021), 59-68. DOI:https://doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.2.16.