Maciejewski, G., & Lesznik, D. (2021). A TYPOLOGY OF MALE CONSUMERS ON THE MEN’S ELEGANT FASHION MARKET: CASE STUDY OF POLAND. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 20(2), 59-68. https://doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.2.16