Maciejewski, Grzegorz, and Dawid Lesznik. 2021. “A TYPOLOGY OF MALE CONSUMERS ON THE MEN’S ELEGANT FASHION MARKET: CASE STUDY OF POLAND”. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 20 (2), 59-68. https://doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.2.16.