Boboli, Irena, and Etleva Muça Dashi. 2021. “EXPLORING TOURIST EXPENDITURES OF THE GJIROKASTRA DISTRICT IN ALBANIA: A CLUSTER ANALYSIS”. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 20 (2), 13-20. https://doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.2.11.