Maciejewski, G. and Lesznik, D. (2021) “A TYPOLOGY OF MALE CONSUMERS ON THE MEN’S ELEGANT FASHION MARKET: CASE STUDY OF POLAND”, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 20(2), pp. 59-68. doi: 10.22630/ASPE.2021.20.2.16.