Boboli, I. and Muça Dashi, E. (2021) “EXPLORING TOURIST EXPENDITURES OF THE GJIROKASTRA DISTRICT IN ALBANIA: A CLUSTER ANALYSIS”, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 20(2), pp. 13-20. doi: 10.22630/ASPE.2021.20.2.11.